ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

0
774
 1. Барилга, хот байгуулалтын яам нь “Аймаг, сум, суурин газруудын нутаг дэвсгэрт газар хөдлөлтийн бичил мужлалын зураглал хийх, газар хөдлөлтийн эрсдэлийг тодорхойлоход чиглэсэн инженер-геологи, гидрогеологи, газар хөдлөлт, техникийн судалгааны ажлыг гүйцэтгэх” зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
 1. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд:

Газар хөдлөлийн өндөр эрсдэл бүхий 9 аймгийн төвийн

 • Геологи, тектоник ба геодинамикийн нөхцөлийг тодорхойлох;
 • Газар хөдлөлтийн идэвхтэй хагарлуудын байршил, геометрийн хэмжээс, боломжит хүчтэй газар хөдлөлтийн хүч, давтагдах хугацаа ба хүчтэй газар хөдлөлтийн голомтын бүсийг судлах;
 • Газар хөдлөлтийн эрсдэлийг тодорхойлоход чиглэсэн инженер геологи, гидрогеологи судалгааг хийх;
 • Газар хөдлөлтийн аюулын магадлалт үнэлгээ, Хөрсний оргил хурдатгал болон хүчтэй газар хөдлөлтийн онолын бичлэгийг тооцоолох;
 • Тухайн суурин газрын нутаг дэвсгэрийн 1:10000 масштабтай бичил мужлал, инженер-геологи, гидрогеологийн зураг зохиох, өгөгдөл цуглуулж, мэдээллийн сан үүсгэх;
 1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох:
 • Гэрчилгээний хуулбар;
 • E-tax-ийн цахим тодорхойлолт;
 • Байгууллагын танилцуулга;
 • Голлох инженер техникийн ажилтан, техник тоног төхөрөөмжийн товч танилцуулга;
 • Инженер-геологийн тусгай зөвшөөрөл, гэрээ, хавсралтын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
 • Ижил төстэй ажил, үйлчилгээ үзүүлсэн туршлага зэрэг мэдээллийг ирүүлнэ.
 1. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2018 оны 5 дугаар сарын 25-ний өдрийг хүртэл авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2018 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 10.00 цагаас өмнө ирүүлнэ үү.

Хаяг: 15170 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Засгийн газрын байр 12 дугаар байр,

Барилгачдын талбай 3, Барилга, хот байгуулалтын яамны 3 дугаар давхар, 319а өрөө

Харилцах утас: 76003333 (1151)