АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНК БОЛОН БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ХООРОНД БАЙГУУЛСАН ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГ

0
1501

“Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”, “Ногоон хөгжлийн бодлого”, “Монгол Улсын Засгийн газрын 20162020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-т хот байгуулалтын тулгуур баримт бичиг болох “Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл”-ийг боловсруулж хэрэгжүүлэх зорилт дэвшүүлсэн. Барилга, хот байгуулалтын сайд Г.Мөнхбаяр томилогдсон цагаасаа эхлэн энэ асуудлаар Азийн хөгжлийн банкныханд ямар бодлого баримталж байгаагаа танилцуулан хамтран хэрэгжүүлэх зарчмаа танилцуулснаар  “Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл”-ийг боловсруулах ажлын хүрээнд Азийн Хөгжлийн Банкнаас 2017 оны 5 дугаар сараас судалгааны багийг томилон  ажиллуулах болсон. Үүний дүнд өнөөдөр буюу 2017 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр Азийн хөгжлийн банк  болон Барилга, хот байгуулалтын яам “Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг боловсруулж хэрэгжүүлэх зорилгоор харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгууллаа. Ингэснээр Азийн хөгжлийн банк “Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл”-д 2 сая ам.долларын өртөг бүхий техникийн туслалцаа үзүүлэхээр болж байгаа юм. Санамж бичигт  Барилга, хот байгуулалтын Яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга С.Магнайсүрэн, Азийн Хөгжлийн Банкны Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчийн газрын захирал бөгөөд суурин төлөөлөгч, хадагтай Ёланда Фернандез Ломмэнийг төлөөлж тус байгууллагын ахлах эдийн засагч ноён Деклан Магий нар гарын үсэг зурлаа.

Уг хөтөлбөр нь Монгол Улсад хүртээмжтэй, ногоон, өрсөлдөх чадвартай бөгөөд  хот, суурин газруудын тогтвортой хөгжлийг хангах  стратегийн чиглэлүүдийг тодорхойлон, богино, дунд  болон урт хугацаанд бодлогын болон хөрөнгө оруулалтын арга хэрэгслүүдийг ашиглан хэрэгжүүлэх зорилготой юм.

Хөтөлбөрийн хүрээнд хөгжлийн давуу ба сул талууд, боломжит  нөөцийг харгалзан Монгол Улсад хүртээмжтэй, ногоон, өрсөлдөх чадвартай бөгөөд  хотын тогтвортой хөгжлийг хангах  стратегийн чиглэлүүд болон хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулна. Ингэхдээ одоогоор баримталж буй бодлогын хүрээ, бүс нутаг, хот, суурин газруудыг хөгжүүлэхтэй холбоотой хэрэгжүүлсэн болон хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа, одоогийн засаг захиргааны ба нутаг дэвсгэрийн бүтэц,  уламжлалт соёл, ёс заншилд орж буй өөрчлөлтүүд, хот байгуулалт, хүн ам, ажиллах хүчний нөөц, аж үйлдвэрийн нөөц, мал аж ахуй, хөдөө аж ахуй болон байгаль орчин зэрэг салбаруудын  уялдаа холбоо, хандлагыг тус тус харгалзан үзэхийн зэрэгцээ хууль тогтоомж, бодлого болон зохицуулалтыг олон улсын тэргүүн туршлагатай харьцуулан  нягталж үзнэ.

Хөтөлбөрийн үр дүнд богино (3-5 жил), дунд (8-10 жил) болон урт хугацаанд (15-20 жил) хэрэгжүүлэх бодлогын түвшний стратегийн зорилтууд; Хүн амын нутагшилт, суурьшлын тогтолцоо ба нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн нэгдсэн стратеги, үүнд  хөгжлийн чиглэлүүд болон бүс нутаг, хот, суурины  үүрэг, зориулалт; Хот байгуулалт ба хүн амын нутагшилт, суурьшлын талаар төрөөс баримтлах урт хугацааны бодлого болон төлөвлөлтийн баримт бичгүүд; Хот байгуулалтын бодлогыг дэд бүтцийн салбарын хөгжлийн төлөвлөгөө (зам тээвэр, харилцаа холбоо болон эрчим хүч гэх мэт), аж үйлдвэр, уул уурхай, аялал жуулчлал болон эдийн засгийн тогтвортой хөгжилтэй уялдуулах хөгжлийн цогц төлөвлөгөөнүүдийг 2017- 2019 оны хугацаанд боловсруулж, Засгийн газар, Улсын Их хурлаар батлуулах юм.