Тусгай зөвшөөрөл

Барилга, хот байгуулалтын яам доорх тусгай зөвшөөрлүүдийг олгож байна. Үүнд:

  • Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.14.7-д заасныг үндэслэн Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, журамд заасан ажилбараар олгодог.
  • Газрын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.3 дах заалтад заасныг үндэслэн Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох журам-д заасан ажилбараар олгодог.
  • Барилгын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийг үндэслэн Хот байгуулалтын баримт бичиг, барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл-ийг олгодог.
  • Барилгын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийг үндэслэн Барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл-ийг олгодог.

Эдгээр тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой мэдээллийг доорх холбоосоор дэлгэрүүлэн үзнэ үү.

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ

ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧИГ, БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, БАРИЛГЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ, ӨРГӨХ БАЙГУУЛАМЖ, ТҮҮНИЙ ЭД АНГИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, УГСРАЛТ, ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ