Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

Title Download
Барилга, хот байгуулалтын сайдын тушаал /2017.02.06-№23/
  1 files      56 downloads
Download
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД/ТЕЗ/-ЫН БАГЦЫН 2017 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ БОЛОН САНХҮҮЖИЛТИЙН ХУВААРЬ
  1 files      99 downloads
Download
Барилга, хот байгуулалтын салбарт гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт
  1 files      265 downloads
Download
НДСангаас тэтгэвэр, тэтгэмж авах эрх бүхий хүмүүсийн жагсаалт
  1 files      21 downloads
Download
Барилга, хот байгуулалтын сайд/ТЕЗ/-ын багцын 2016 оны төсөвт төвлөрүүлэх орлогын гүйцэтгэл
  1 files      14 downloads
Download
2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  1 files      34 downloads
Download
2015 ОНЫ АУДИТЫН ТАЙЛАН ДҮГНЭЛТЭД ТУСГАГДСАН АСУУДЛААР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ
  1 files      10 downloads
Download
2016 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
  1 files      62 downloads
Download
2015 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ
  1 files      11 downloads
Download
2015 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
  1 files      40 downloads
Download
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД /ТЕЗ/-ЫН БАГЦЫН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ
  1 files      77 downloads
Download
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2016 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ТОДОТГОСОН ЖАГСААЛТ
  1 files      43 downloads
Download